امروز، دوشنبه 30 / 10 / 98

آزمون زیست شناسی روز چهارشنبه 20 آذرماه از ساعت 3 بعد از ظهر لغایت 4 بعد از ظهر برگزار می گردد